หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Business English
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
           : Bachelor of Arts (Business English)
ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
           : B.A. (Business English)
          
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ มีความรู้ด้านธุรกิจ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ก้าวไกลด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณขยันอดทน สามารถพัฒนาสู่ความเป็นสากลในยุคโลกาภิวัฒน์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          (1) พนักงานบริษัททั้งในและต่างประเทศ
          (2) บุคลากรด้านอุตสาหกรรมบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม สายการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ
          (3) บุคลากรในองค์กรต่างประเทศ
          (4) นักสื่อสารมวลชน
          (5) นักประชาสัมพันธ์
          (6) เลขานุการ
          (7) ล่าม
          (8) นักแปล
          (9) พนักงานธุรกิจขนส่ง
         (10) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโครงสร้างหลักสูตร
ลำดับ
รายละเอียด
หน่วยกิต
(จำนวน)
1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
2
หมวดวิชาเฉพาะ
100
2.1
กลุ่มวิชาเอก
93
2.1.1
เอกบังคับ
45
2.1.2
เอกเลือก
48
2.2
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
3
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   
136


ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความรู้ด้านธุรกิจ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยก้าวไกลด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณ ขัยนอดทน สามารถพัฒนาตน สู่ความเป็นสากล ในยุคโลกาภิวัฒน์

วิสัยทัศน์
"เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล" 


พันธกิจ 

          1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถแข่งขันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
          2. สร้างองค์ความรู้โดยประสานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสร้างพันธมิตรเครือข่าย ทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          3. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สนับสนุนและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย 
          1. เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
          2. ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของสังคม
          3. มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          4. มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
          5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและระดับมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
          1.เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานธุรกิจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
          2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
          3.เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณความเป็นผู้นำที่ดี มีจริยธรรม รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสายงานธุรกิจ
          4.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่สากลได้
          5.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น