มคอ. TQF

มคอ.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF

ตารางสอนของ อาจารย์ จุ๋มจิ๋ม โง้วอนันต์ชัย คลิกที่นี้
อีเมลติดต่อ Email: jennychan74@gmail.com
รายละเอียดของรายวิชาชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา / ภาคมนุษย์ศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป
1. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ จุ๋มจิ๋ม โง้วอนันต์ชัย
3. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมาย
1. เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและตามความต้องการของสังคม
3. มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ การบริหาร การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ และกิจการนักศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและระดับมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานธุรกิจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณความเป็นผู้นำที่ดี มีจริยธรรม รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสายงานธุรกิจ
4.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักษาเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถสื่อสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่สากลได้
5.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น