วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Mid-term BENG1102

Mid-term Examination (30)

1
5428420011
นายประเสริฐ์ โส๊ะขาว
 10
2
5428420037
นายอานูวา เจ๊ะโซ๊ะ  *
 9
3
5428420045
นางอทิตยาภัสสร์ เศรษฐวงศ์  *
 23
4
5428420060
นางสาวนฤภัค สันป่าแก้ว  *
 17
5
5428420078
นางสาวพนารัตน์ พันบูระ
 14
6
5428420094
นายสมชาย มีมูซอ  *
 9
7
5428420201
นางสาววรัทยา หงส์ศิริพงษ์  *
 14

Mid-term GEEN Minbururi Campus

Mid-term Examination (20)

1
5428420011
นายประเสริฐ์ โส๊ะขาว
 7
2
5428420037
นายอานูวา เจ๊ะโซ๊ะ  *
 5
3
5428420045
นางอทิตยาภัสสร์ เศรษฐวงศ์  *
 13
4
5428420060
นางสาวนฤภัค สันป่าแก้ว  *
 6
5
5428420078
นางสาวพนารัตน์ พันบูระ
 7
6
5428420094
นายสมชาย มีมูซอ  *
 3
7
5428420201
นางสาววรัทยา หงส์ศิริพงษ์  *
 11
8
5428500056
นางสาวเนาวรัตน์ ยะมาลี  *
 8
9
5428500309
นายสุรพงษ์ วาดสีดา
 8
10
5428500317
นายธนันท์ชัย คุ้มชนะ  *
 9
11
5428500333
นายปฏิพากย์ สว่างศรี
 6
12
5428500358
นางสาวเมธิณี มะมูฮำหมัด  *
 10
13
5428500408
นายณรงค์ศักดิ์ พุ่มแพรพันธ์  *
5
14
5428500416
นางสาวรัตน์ มาซอลี  *
 7
15
5428500432
นางสาวพิมลพรรณ เผือกอ้น
 7
16
5428500473
นางสาวชนนิกานต์ เอี่ยมปรีชา  *
 6
17
5428500481
นายอัครพล ทองเทียม  *
 6
18
5428500515
นายดิษนัย พิทักษ์นงเยาว์  *
 8
19
5428500523
นายยศพงศ์ ฐากุลนิธิโรจน์  *
20
5428500549
นางสาวนพวรรณ ลาภนวรัตน์  *
 5
21
5428500564
นายเทวินทร์ อิธิมา  *
 -
22
5428500572
นางสาวเมลินี มะมูฮำหมัด  *
 10
23
5428520018
นางสาวรัตนา นกเทศ  *
 7

Bookmarks

By 1st Year Business English Students

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556